Mohajer Ramazani

Business leader

Marketing Supervisor

Freelancer

Business Development Specialist

Mohajer Ramazani

Business leader

Marketing Supervisor

Freelancer

Business Development Specialist

Blog Post

یک روز ب شیدایی، در زلف حضرتعالی چنگ خواهم انداخت

من فکر می کنم، اگر حافظ این روزها بود و میخواست یک نامه ی اداری بنویسد احتمالا جان ب لبش می رسید،

از تملق، چاپلوسی و حرف های اضافی،

حضور محترم آقای فلان، کار ما را راه بینداز لامصب.

Write a comment