Mohajer Ramazani

Business leader

Marketing Supervisor

Freelancer

Business Development Specialist

Mohajer Ramazani

Business leader

Marketing Supervisor

Freelancer

Business Development Specialist

Blog Post

بله! بیست و 5

یک اصل تبلیغاتی بسیار قدیمی ، بی کاربرد و شکست خورده هست ک می گوید بازی با متغیرها،منطقِ جمله را حفظ می کند اما اثر روانیِ متفاوتی روی شنونده می گذارد.

این اثل بیان می کند توی تبلیغات اگر میخواهی از کسی پولی بگیری، زمانی را تلف کنی یا به کسی پول بدهی یا چیزی را اهدا کنی، وابسته کردن عدد به متغیرهای بزرگ و کوچک ، میتواند یک اثر روانی خاص روی شنونده ایجاد کند.

مثلا : “نیم میلیارد ریال” بجای پنجاه میلیون تومان!

یا نصف ماه سفر به نگین خلیج فارس بجای چهارده روز سفر به کیش

جدا از آنکهامروزه این اصل را متخصصانِ تبلیغات به طور کامل رد کرده اند،

وقتی یکی میزند روی شانه ی آدم و می گوید : “یک چهارم قرن از عمرت هم ک رفت”

آدم درگیرِ عظمتِ کلمه ی قرن،

گرفتار روزهای رفته می شود،

بعد حرف توی دهانش یخ می زند و فکر می کند ک از حالا دیگر، توی ربع دوم قرن، از زندگی ایستاده است.

 

Write a comment