Mohajer Ramazani

Business leader

Marketing Supervisor

Freelancer

Business Development Specialist

Mohajer Ramazani

Business leader

Marketing Supervisor

Freelancer

Business Development Specialist

درباره ما (جامعه شناسی آماتوری)

August 19, 2018 از رنجی ک می بریم!

چند ده میلیون رنج و درد و اندوهیم توی این کشور… بغض نمی گذارد بیشتر بگویم!

August 14, 2018 عاقبت آنان ک میخواستند حکومت به بهشت ببردشان!

نوشته بود : “پل کریمخان را ساخته‌اند موقت برای بازی های آسیایی، بعد از 40 سال، با یک بار مرمت…

July 10, 2018 یک روز ب شیدایی، در زلف حضرتعالی چنگ خواهم انداخت

من فکر می کنم، اگر حافظ این روزها بود و میخواست یک نامه ی اداری بنویسد احتمالا جان ب لبش…

June 13, 2018 برو کار می کن، بگو چیست کار؟

دوازده ژوئن، روزیست ک در جهان ب عنوان روز جهانی مبارزه با کودکان کار نامگذاری شده است! این یعنی حرف…